Il nostro Dojo, Kendo e cultura

Programma per sostenere gli esiami da 1° Kyu a 5° Dan (direttive CIK dal 2021)

GRADO A CUI SI ASPIRA

PERIODO DI PRATICA MINIMO

TEST SCRITTO (Gakka-Shiken)

PRATICA

KATA

1° Kyu

-

NO

Kirikaeshi

Jitsugi (Jigeiko)

Bokuto ni Yoru Kendo Kihon-Waza Keiko-Ho

1° Dan
(età minima 14 anni)

3 mesi dall'esame di 1° Kyu

SI

Kirikaeshi

Jitsugi (Jigeiko)

Tachi-no-Kata prime 5 forme

2° Dan

1 anno dall'esame di 1° Dan

SI

Kirikaeshi

Jitsugi (Jigeiko)

Tachi-no-Kata tutte le 7 forme

3° Dan

2 anni dall'esame di 2° Dan

SI

Kirikaeshi

Jitsugi (Jigeiko)

Tachi-no-Kata tutte le 7 forme

Kodachi-no-Kata tutte le 3 forme

4° Dan

3 anni dall'esame di 3° Dan

SI

Jitsugi (Jigeiko)

Tachi-no-Kata tutte le 7 forme

Kodachi-no-Kata tutte le 3 forme

5° Dan

4 anni dall'esame di 4° Dan

SI

Jitsugi (Jigeiko)

Tachi-no-Kata tutte le 7 forme

Kodachi-no-Kata tutte le 3 forme